De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Roosendaal  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Het is goed als inwoners van Roosendaal zich via een referendum kunnen uitspreken over gemeentelijke besluiten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Er moet een gemeentelijk afgiftepunt komen voor softdrugs, zodat het gebruik gereguleerd kan worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De gemeente moet intensiever gebruik gaan maken van cameratoezicht.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

De gemeente moet zich inspannen om grote winkelketens naar Roosendaal te halen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De winkels moeten weer dicht op zondag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

De belasting op woningen (OZB) moet worden verlaagd, ook als dat betekent dat de gemeente dan meer moet bezuinigen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Als de bijdrage van het Rijk niet voldoende is, moet Roosendaal zelf geld bijleggen voor de (jeugd)zorg.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

Mensen met een laag inkomen moeten ook in de komende jaren kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

De gemeente moet zwembad De Stok verkopen aan een particuliere ondernemer.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

Verenigingen moeten zoveel mogelijk gaan fuseren, zodat ze minder gemeentelijke subsidie nodig hebben.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

Als het schoolzwemmen weer wordt ingevoerd, moeten de ouders dat zelf betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

De gemeente moet geld vrijmaken voor zaterdag- en zomerscholen waar kinderen met een onderwijsachterstand bijles kunnen krijgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Er moeten meer starterswoningen komen in Roosendaal.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De gemeente hoeft niet voor huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa te zorgen, dat moeten ze zelf regelen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Inwoners moeten zelf gaan zorgen voor het onderhoud van het groen in hun wijk.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

De binnenstad moet autoluw blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

Fietsers moeten voortaan gaan betalen voor een plek in de fietsenstalling.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

Het aantal zeer grote veestallen in Roosendaal moet minder worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

Om kosten te besparen, mag de gemeente gif gebruiken bij het onderhoud van het openbaar groen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Op straat parkeren in de binnenstad moet gratis zijn op koopzondag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

Er mogen geen nieuwe windmolens bij komen in Roosendaal.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Coffeeshops moeten weer worden toegestaan in Roosendaal.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

In het buitengebied mag nieuwbouw van woningen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

Cultuurkerk St. Jan moet tegen verlaagd tarief gehuurd kunnen worden door verenigingen. De gemeente moet het verschil bijleggen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

Museum Tongerlohuys moet niet meer financieel worden ondersteund door de gemeente, maar voor eigen inkomsten zorgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Er mogen geen nieuwe bedrijventerreinen bijkomen in Roosendaal.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

Mensen met een bijstandsuitkering moeten als tegenprestatie nuttig werk doen voor de gemeente.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Opvanghuizen voor drugsverslaafden mogen in woonwijken worden gevestigd.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Roosendaal vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
Roosendaalse Lijst  
VVD  
CDA  
PvdA  
SP  
Nieuwe Democraten  
GroenLinks  
ChristenUnie  
D66  
PeP  
VLP  
PVC  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

Roosendaalse Lijst: Oneens

De gemeenteraad wordt gekozen om besluiten te nemen die goed zijn voor de inwoners. Als die wordt overgeslagen dan kunnen we de gemeenteraad maar beter opheffen. De Roosendaalse Lijst pleit daarom voor een betere gemeenteraad: meer inwonertijd en minder vergadertijd. Als de gemeenteraad haar werk goed doet dan zijn kostbare referenda niet nodig.

VVD: Oneens

Een referendum waarin de burgers zich kunnen uitspreken over een aangenomen raadsvoorstel is in strijd met onze representatieve democratie omdat de gemeenteraad kan worden overstemd. Overigens is de wijze waarop de politieke organen functioneren wel aan modernisering toe.

CDA: Oneens

De gemeenteraad is democratisch samengesteld na de verkiezingen. Raadsleden hebben als volksvertegenwoordigers het mandaat van de kiezers gekregen om besluiten te nemen. Een referendum is niet nodig.

PvdA: Eens

De gemeente wordt steeds meer gezien als de overheid waar het beleid begint. De democratie die het dichtst bij de burger staat. Dit vraagt ook om bestuurlijke vernieuwing met een open en transparante besluitvorming. Mogelijkheden als een motiemarkt, referenda over bepaalde besluiten en een politieke raadsagenda onderschrijven we.

SP: Eens

De SP vindt het belangrijk dat de burgers gehoord worden en dat er dan ook wat mee wordt gedaan. De SP doet steeds onderzoek naar wat er leeft bij de Roosendalers, maakt daar een analyse van, neemt een standpunt in en brengt dat in de gemeenteraad. Ook een referendum zorgt dat inwoners van Roosendaal invloed hebben op besluiten.

Nieuwe Democraten: Eens

Democratie is meer dan een keer in de vier jaar naar de stembus gaan. Een krachtige democratie zorgt ervoor dat kiezers en gekozenen elkaar blijven vinden. En hoe eerder en beter u wordt betrokken bij besluiten hoe beter het is. Daarom: blijf altijd doorvragen en zorg dat de politiek luistert! En dat begint met stemmen, inspreken waar kan en meedoen aan een referendum.

GroenLinks: Eens

Alleen bij heel belangrijke besluiten, vooraf en onder duidelijke voorwaarden.

ChristenUnie: Oneens

Het komt meestal te laat en het probleem dat speelt wordt te simpel voorgesteld.

D66: Eens

D66 stimuleert democratie door raadpleging van burgers te verbeteren. Bestuurders hebben een toenemende beleidsbepalende rol. Dit maakt democratische controle steeds belangrijker. D66 wil burgers daarom in een vroeg stadium betrekken bij besluitvorming. Wij pleiten voor de mogelijkheid tot argumentatie door commissiedeelname toegankelijk te maken voor niet raadsleden en door burgers actief en vooraf te benaderen.

PeP: Eens

PeP wil een referendum voorafgaand aan de besluitvorming en alleen bij besluiten met een grote impact. Zo is PeP ook voorstander van burgerleden en beter gebruik van multimedia, zoals internet om meer interactie met inwoners mogelijk te maken.

VLP: Oneens

De burgers kiezen eens per vier jaar een Gemeenteraad, dus 35 raadsleden. Die nemen namens de burgers die ze hebben gekozen beslissingen. Een referendum over Gemeentelijke besluiten betekent dat een Gemeenteraad overbodig is. De gemeenteraad neemt dan ook namens de burger de besluiten. Wel vindt de VLP dat raadsleden meer moeten luisteren naar de inwoners van stad en dorp.

PVC: Eens

De gemeente streeft terecht naar meer directe en actieve betrokkenheid van de burgers. De PVC is het daar van harte mee eens, maar dat betekent wel dat de burgers een flinke vinger in de pap horen te krijgen bij beleidsmatige beslissingen.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Enkele jaren geleden heeft Roosendaal samen met Bergen op Zoom met succes de coffeeshops gesloten. Overlast van illegale drugshandel moet blijvend worden bestreden maar weegt niet op tegen de rust en veiligheid die is ontstaan na het sluiten van de coffeeshops. Een gemeentelijk afgiftepunt kan het gebruik niet reguleren net zo min als een slijter het gebruik van alcohol kan reguleren.

VVD: Oneens

In het verleden veroorzaakten drugstoeristen enorme overlast. De coffeeshops blijven daarom gesloten. De VVD is ook tegen een coffeeshop voor lokale gebruikers. De straathandel moet wél worden aangepakt, en liefst intensiever.

CDA: Oneens

Wij staan achter het beleid van geen coffeeshops in Roosendaal. Het CDA is dus ook tegen een afgiftepunt, maar vindt het bestrijden van drugsoverlast wel erg belangrijk.

PvdA: Eens

Het huidige softdrugsbeleid leidt tot illegale thuisteelt, grootschalige georganiseerde teelt en –criminaliteit en overlast op straat. Door ook de teelt en de inkoop door coffeeshops te reguleren en tegelijk korte metten te maken met illegale teelt, kan overlast in wijken worden voorkomen en wordt de coffeeshop uit het criminele circuit gehaald. Dan kunnen er ook kwaliteitseisen aan cannabis worden gesteld.

SP: Eens

De SP wil niet de coffeeshops terug in de stad. We willen wel de overlast en de onveiligheid in de wijken en dorpen terugdringen door een afgiftepunt voor softdrugs voor enkel lokale gebruikers. Criminaliteit verdwijnt hierdoor en er ontstaat ook geen drugstoerisme.

Nieuwe Democraten: Eens

Een zeer gevoelig onderwerp! Internationaal en in Europa komen er steeds meer proeven met het reguleren. En vele burgemeesters vinden dat het tijd wordt voor een andere aanpak omdat de problemen met de illegaliteit onhoudbaar worden. Een goed gereguleerde markt zoals met alcohol en nicotine, zal zorgen dat de criminaliteit en overlast daalt.

GroenLinks: Eens

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is tegen elke vorm van drugsgebruik.

D66: Geen van beide

Als grensgemeente is een goed drugsbeleid erg belangrijk voor Roosendaal. D66 wil een evaluatie van het gevoerde beleid. Of een gemeentelijke afgiftepunt voor softdrugs de oplossing is moet uit de evaluatie blijken. We zijn voor regulering van teelt en verkoop. Maar overlast is het ijkpunt: zodra er overlast dreigt wordt ingegrepen. En: regulering van het gebruik is allereerst een zaak van de gebruiker zelf!

PeP: Geen van beide

In het verkiezingsprogramma van PeP staat dat wij voorstander zijn voor minimaal één gereguleerde coffeeshop voor haar inwoners. PeP is tegen registratie van softdrugs gebruikers en een gemeentelijk afgiftepunt betekent registratie.

VLP: Oneens

De VLP is van mening dat zolang de landelijke overheid niets veranderd aan het softdrugs beleid, er door de gemeente Roosendaal niet gedoogd moet worden. De overlast van Roosendaal als grensgemeente wordt door de landelijke politiek niet serieus genomen. Om deze overlast tot een minimum te beperken is het noodzaak coffeeshops gesloten te houden en hard op te treden tegen het verbouwen, verkopen of verhandelen van soft en harddrugs.

PVC: Eens

Dit lijkt de PVC de meest aangewezen weg om het drugsgebruik in goede banen te leiden en excessen tegen te gaan.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Cameratoezicht is geen doel, maar een middel. De burgemeester is bevoegd om het middel cameratoezicht in te zetten als dat nodig. Dit gebeurt in Roosendaal ook regelmatig. Eerst kijken wat het probleem is en vervolgens zoeken naar een oplossing. Als cameratoezicht daarbij helpt, dan moet dit worden ingezet.

VVD: Eens

De burgemeester mag van de VVD vaker instrumenten als (mobiele) camera's gebruiken om overlast of geweld te bestrijden, en om de kosten van schade en handhaving te verhalen op diegenen die de ellende veroorzaken.

CDA: Eens

Op plaatsen in de stad en de wijken waar dat wenselijk is, werkt cameratoezicht preventief en bevordert de veiligheid voor alle bewoners. Een veilig gevoel is een groot goed.

PvdA: Oneens

Intensiever gebruikmaken van cameratoezicht is niet de oplossing. Het heeft de voorkeur om meer aan de slag te gaan met de bekende criminelen of overlastbezorgers dan een algemene maatregel. Wij pleiten voor een veilige leefomgeving met een goede samenwerking in de buurten, wijken en dorpen en de inzet van buurtpreventieteams.

SP: Oneens

Door nog meer camera's te plaatsen wordt een schijnveiligheid gecreeerd. Incidenteel inzetten van camera's op plaatsen van overlast geeft vaak ook maar tijdelijk effect. De SP wil juist preventief werken en overlast zo veel mogelijk voorkomen.

Nieuwe Democraten: Oneens

Wilt u hebben dat de gemeente via cameratoezicht precies weet wat er in en om uw huis gebeurt? Inderdaad, dat wil niemand. Daarom is het goed dat er wel cameratoezicht is op die plaatsen waar sprake is van onveiligheid of veel overlast is. Cameratoezicht is een prima hulpmiddel voor de politie en het moet natuurlijk goed worden opgeslagen voor opsporing.

GroenLinks: Oneens

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is niet tegen gebruik van camera's op gevaarlijke punten, maar te intensief gebruik geeft gevaar voor misbruik van privacy.

D66: Eens

De nadruk bij het veiliger maken van onze gemeente moet liggen op preventie. Bij herhaaldelijke criminaliteit of vandalisme in bepaalde straten of wijken is preventie middels camera’s mogelijk belangrijker dan privacy.

PeP: Eens

PeP pleit voor meer gebruik van mobiele camera's voor gebruik op overlastgevende of onveilige locaties.

VLP: Eens

Om de veiligheid van onze inwoners beter te garanderen tegen geweld of diefstal, is het in bepaalde gevallen nodig om met camera's te werken. Dat vergoot niet alleen het veiligheidsgevoel, maar helpt politie en justitie met het opsporen van daders.

PVC: Eens

Absoluut, maar niet alleen meer cameratoezicht is wenselijk. De PVC is een voorstander van meer fysieke patrouilles. Camera's kunnen immers geen onheil voorkomen en geen daders in de kladden grijpen.

Roosendaalse Lijst: Eens

De gemeente moet permanent bezig zijn met het binnenhalen van bedrijven die belangrijk zijn voor Roosendaal. Dat geldt niet alleen voor winkelbedrijven, maar ook voor de vestiging van bedrijven op onze bedrijventerreinen.

VVD: Eens

In onze binnenstad moet de komende jaren heel veel energie en creativiteit worden gestoken, zodat we straks weer een bloeiend, aantrekkelijk en spetterend centrum hebben. Daar horen zowel bijzondere lokale ondernemers als grote winkelketens hun plekje te vinden.

CDA: Eens

Extra winkels in de binnenstad is goed om de leegstand tegen te gaan. Veel variatie trekt veel bezoekers. Kleinere winkels, die onderdeel zijn van grotere ketens, zijn welkom. Veel keus maakt bezoekers nieuwsgierig.

PvdA: Eens

Grote winkelketens geven vaak een spin-off voor de aantrekkelijkheid van de rest van het winkelaanbod in de binnenstad. De consument wenst een mix van grote winkelketens met authentieke Roosendaalse winkels en speciaalzaken. Een win-win situatie in het Hart van de binnenstad, een bruisende vitale binnenstad.

SP: Eens

De gemeente moet zich inspannen om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor bedrijven. Dat geldt ook voor Roosendaal als winkelstad. De belangen van de kleine middenstanders moeten daarbij ook goed in het oog gehouden worden. Veel verschillende soorten winkels is aantrekkelijker dan enkel een paar grote ketens.

Nieuwe Democraten: Eens

De aanpak van de binnenstad met een goede mix van winkelketens en zelfstandige speciaalzaken verdient absolute prioriteit. Een stad zonder een bruisende binnenstad wordt een “dode” stad, dus investeren in een goede aanpak is een investering voor alle inwoners! Zie ons plan "Bloeiende Krimp" en de film Roosendaal: Bloeiende krimp - YouTube

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil ambachtelijke en kleinschalige bedrijvigheid en kwaliteit stimuleren.

ChristenUnie: Eens

Grote winkelketens trekken meer publiek. Dat is goed ook voor de kleinere winkels.

D66: Eens

Als de komst van grote winkelketens bijdraagt aan de versterking van de Roosendaalse economie, dan is het de inspanning waard. Dat is iets voor de gemeente EN voor de ondernemers. Bedenk dat winkelen nogal veranderd is. D66 hoopt dat de plannen voor een compacte binnenstad niet in de la komen te liggen. Na de verkiezingen zijn deze plannen de basis om met de raad, inwoners en ondernemers door te pakken.

PeP: Oneens

PeP vindt dat de gemeente Roosendaal moet zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en Roosenaal economisch sterk moet maken. PeP ziet meer heil in ondersteuning voor MKB en speciaalzaken.

VLP: Eens

Als door de komst van grote winkelketens er banen bij komen en het een impuls en meerwaarde geeft aan onze binnenstad, dan moet het stadsbestuur kansen niet laten liggen. Er zal dus een inspanning moeten plaatsvinden.

PVC: Eens

Voor de herontwikkeling van de binnenstad is dat onontbeerlijk. Daarmee heeft de PVC de gemeente geadviseerd met zelfstandig adviseur Cor Molenaar in zee te gaan op basis van 'no cure, no pay'. Hij schijnt in Veghel goede resultaten te hebben behaald.

Roosendaalse Lijst: Oneens

De Roosendaalse Lijst is voorstander van winkels open op zondag. Hiermee wordt winkeliers de mogelijkheid geboden om in onderling overleg te regelen hoe en wanneer dit gebeurt. Bij een moderne en krachtige binnenstad hoort winkelen op zondag.

VVD: Oneens

De ondernemer bepaalt of de winkel open gaat, niet de overheid.

CDA: Oneens

Het huidige koopzondagenbeleid bevalt ons prima. Ook het gratis parkeren op die koopzondagen in de garages willen wij behouden.

PvdA: Oneens

Na een zorgvuldige afweging in 2007 waarin we alle belangen zorgvuldig hebben afgewogen, hebben we besloten tot een groeimodel-koopzondagen waarin we uiteindelijk in november 2011 hebben besloten om de koopzondagen volledig vrij te geven. In onze ogen een positief effect voor de gemeentelijke economie, werkgelegenheid, leefbaarheid, levendigheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente Roosendaal.

SP: Oneens

De SP is niet tegen het open zijn van winkels op zondag. De SP vindt wel dat hierbij veel meer rekening gehouden moet worden met de belangen en de wensen van de kleine zelfstandigen. De SP vindt daarom 52 koopzondagen ongewenst.

Nieuwe Democraten: Oneens

Deze discussie is een gepasseerd station. Wij willen graag iedereen zelf laten beslissen wat ze doen op zondag. De een wil graag naar de kerk, de ander wil sporten, de ander gaat graag wandelen in het bos of wil graag winkelen. De keuze is aan u!

GroenLinks: Oneens

Van GroenLinks mochten ze wel dicht blijven, maar we kunnen het nu niet meer terugdraaien, is een wettelijke regeling

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie staat voor de zondagsrust. Bovendien blijkt het voor de kleinere winkels niet rendabel te zijn.

D66: Oneens

Als de zondagopenstelling bijdraagt aan de versterking van de Roosendaalse economie en de winkelfunctie, dan is het dat waard. Bedenk ook dat werken en winkelen flink veranderd zijn. D66 is voor een liberale invulling van de zondagsrust. Burgers en bedrijven moeten deze keuze vooral zelf maken. Van D66 krijgen de creativiteit en ondernemingslust van ondernemers en bewoners de verdiende ruimte.

PeP: Oneens

PeP vindt dat elke ondernemer dat zelf moet beslissen. Maar als op een koopzondag het grootste deel van de winkels dicht is moeten we stoppen met het promoten van deze koopzondagen omdat dat negatieve citymarketing is. Wij zien dan meer in het promoten van de zaterdag en eventueel een tweede koopavond op zaterdag.

VLP: Oneens

Inwoners mogen van de VLP zelf bepalen of ze op zondag willen winkelen of niet. Ondernemers krijgen van de VLP de ruimte om als ze dat willen hun winkel op zondag te openen.

PVC: Oneens

Nee, hier geldt het principe vrijheid, blijheid. Wat de PVC betreft moeten ondernemers zelf zoveel mogelijk kunnen bepalen wanneer ze hun nering open doen.

Roosendaalse Lijst: Eens

Met lokale belastingheffing worden belangrijke voorzieningen zoals sportaccommodaties, subsidies, onderhoud groen enz. betaald. De burger ziet wat er met zijn of haar geld gebeurt. Lagere belastingen betekent ook minder voorzieningen. Dat kan maar dan moeten wel pijnlijke keuzes worden gemaakt.

VVD: Oneens

De VVD is voorstander van afschaffing van precariobelasting en hondenbelasting. De VVD vindt een verhoging van de OZB onacceptabel maar nu een verlaging beloven is nauwelijks realistisch.

CDA: Oneens

Belastingverlaging vinden wij niet logisch in deze tijd. Nog meer bezuinigen op cultuur, sport en zorg willen wij niet. Wij zijn tegen verhoging van de OZB. Alleen inflatiecorrectie is toegestaan.

PvdA: Oneens

Burgers begrijpen waarom er belasting betaald moet worden, mits de gemeente goed laat zien dat met de opbrengst van die belasting de goede dingen worden gedaan. Voor de PvdA is wel van belang, nu we als gemeente meer taken krijgen, dat er een fundamentele discussie gevoerd moet worden over het belastingdomein: Rijksbelastingen omlaag, meer vrijheden voor gemeenten.

SP: Oneens

Verlaging van de OZB zou betekenen dat de gemeente nog meer moet gaan bezuinigen dan nu al het geval is. Dat gaat dan verder ten koste van noodzakelijke voorzieningen als bijvoorbeeld thuiszorg, jeugdzorg, armoedebeleid en de reintegratie van werklozen naar werk. Daar is de SP niet voor.

Nieuwe Democraten: Eens

Ook de gemeente kan een Euro maar een keer uitgeven en de OZB is een belangrijke inkomstenbron. Maar als de prijs van uw woning daalt, verwacht u dat uw OZB belasting mee daalt. En dat gebeurt niet en dat is raar. Met minder inkomsten moet er door u meer zelf worden gedaan en moet de gemeente slimmer en goedkoper werken.

GroenLinks: Oneens

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie: Oneens

Wij zijn niet voor extra bezuinigingen.

D66: Geen van beide

D66 vindt dat de financiën op orde moeten zijn, ook op de lange termijn: schuif problemen van nu niet door naar de toekomst. Daarom vindt D66 dat de gemeente eerst een goede kerntakendiscussie moet voeren. Wat doe je als gemeente nog wel aan (wettelijke) taken en wat doe je niet meer? Deze keuzes leiden wat D66 betreft tot de benodigde bezuinigingen en tot lastenverlaging voor de individuele burgers.

PeP: Oneens

Wij zijn niet voor een verhoging van de OZB. Als het financieel haalbaar is zijn wij voor verlaging maar nu er zoveel extra taken richting gemeente komen en de gevolgen nog niet zijn te overzien kan PeP een verhoging volgens de werkelijke inflatie niet uitsluiten.

VLP: Eens

De extreme lastenverhogingen van de laatste zes jaar voelen vele burgers in hun portemonnee. Zelfs nu de woningwaarde van uw woning is gedaald, betaald u veelal niet minder OZB. De VLP vindt dat hier een halt toe moet worden geroepen. Als we daardoor minder kunnen uitgeven, dan dient de Gemeente te bezuinigingen.

PVC: Oneens

Nee, de OZB-belasting in Roosendaal is momenteel vrij reëel. Kostenverlichting in deze mag niet ten koste gaan van noodzakelijk gemeentelijke uitgaven.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Eerst moet worden geprobeerd om goede (jeugd)zorg te leveren binnen het rijksbudget. Het kan goedkoper bij de grote zorginstellingen: salarissen boven de balkenendenorm zijn niet nodig. Daarnaast kunnen wij het mogelijk allemaal simpeler organiseren. Ten derde moeten wij samen met alle gemeenten terug aankloppen bij het rijk als er te weinig geld is. En als dat allemaal niet kan dan pas komt deze vraag aan de orde.

VVD: Eens

Het is de gemeenteraad die bepaalt of wij de bijdrage van het rijk al dan niet voldoende vinden. Indien nodig kunnen fondsen vanuit de andere taken in het sociale domein ingezet worden.

CDA: Eens

Iedereen heeft recht op goede zorg. Niemand mag buiten de boot vallen. Dus geld bijleggen als het nodig is. Ons doel is om met de rijksbijdrage toe te komen.

PvdA: Eens

Ten aanzien van het principe “de uitvoering binnen rijksbudgetten” pleiten wij dat de redenering niet mag zijn: we hebben geld voor 100 mensen en persoon 101 die zich meldt heeft pech. Het moet zijn: iedereen die zorg nodig heeft zal zorg en hulp krijgen met als consequentie dat er dus geen gesloten, maar open-einderegelingen worden gemaakt. Bestaanszekerheid is hierin het leidend principe.

SP: Eens

Goede (jeugd)zorg is een basisvoorwaarde voor de Roosendaalse samenleving. Als de SP moet kiezen tussen geldverslindende Roosendaalse prestigeprojecten en (jeugd)zorg, dan kiest de SP voor (jeugd)zorg.

Nieuwe Democraten: Eens

Het kabinet VVD en PvdA gesteund door D66, SGP en CU geeft gemeenten meer taken met minder geld en meer gedoe. Zelfs de VNG is tegen! Investeren in Jeugd is investeren in preventie en dat is voor de middel- en lange termijn altijd goedkoper!  We hopen dat met samenwerking en goede afstemming tussen alle betrokken organisaties de budgetten toereikend zijn en anders komt er geld bij.

GroenLinks: Eens

Als kinderen in de knel komen door te weinig rijksbijdrage moeten we bijleggen uit de gemeentekas.

ChristenUnie: Eens

De jeugdzorg verdiend voldoende middelen om de jeugd te helpen.

D66: Oneens

De bijdrage van het Rijk moet geoormerkt worden voor deze taak en moet tevens dienen als duidelijk financieel kader. Hoewel aanvulling vanuit de algemene middelen wettelijk mag, is het niet gewenst. D66 ziet voor de gemeente een krachtige rol als organisator van de zorg, waarbij regionaal wordt afgestemd, gebruik gemaakt wordt van de kracht van het eigen gezin en waarbij jeugdzorg met onderwijs verbonden wordt.

PeP: Eens

Dit is niet anders dan het nu ook het geval is. Voorwaarde hiervoor is dat het geld wel aanwezig is.

VLP: Eens

Als mensen zorg nodig hebben, dan blijven ze die zorg krijgen. Ook als dit betekent dat de Gemeente zelf moet bijspringen omdat de landelijke overheid hier geen geld voor over heeft. Zorg is mensen aankleden en niet uitkleden.

PVC: Oneens

Roosendaal verkeert daarvoor niet in de financiële positie. Pas akkoord gaan met deze overdracht van taken indien het kostenaspect naar tevredenheid is geregeld.

Roosendaalse Lijst: Eens

Steeds meer gezinnen komen onder de armoedegrens terecht. Kwijtschelding maakt onderdeel uit van ons armoedebeleid en als wij daarop gaan korten dan wordt de armoede in Roosendaal nog groter. Dat moeten wij als Roosendalers niet willen. Daarnaast zal na afschaffing van de kwijtscheding een groter beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand.

VVD: Eens

Op dit moment is de kwijtschelding 100%, de VVD vindt dat die kwijtschelding naar 90% mag. Het afschaffen van de kwijtschelding is voor de VVD onbespreekbaar.

CDA: Eens

Die kwijtschelding kan geheel of gedeeltelijk zijn. Dat hangt van de persoonlijke omstandigheden af. Het CDA wil ondersteunen waar nodig, maar wel maatwerk leveren.

PvdA: Eens

Bestaanszekerheid is hierin het leidend principe, wel een goede balans in het kader van de armoedeval en in relatie tot werk.

SP: Eens

De SP vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De SP wil geen verslechtering van het kwijtscheldingsbeleid.

Nieuwe Democraten: Eens

Dit is zo vanzelfsprekend! Er gaan al te veel mensen noodgedwongen naar de voedselbank toe en dan zouden deze mensen eerst nog gemeentelijke belastingen moeten betalen?

GroenLinks: Eens

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie komt op voor de mensen met lage inkomens.

D66: Oneens

Kwijtschelding kan, maar nooit voor het hele bedrag. Als het gaat om bijstandsgerechtigden is dit reden temeer om mensen zo snel mogelijk uit de bijstand te laten geraken en een beter economisch bestaan op te laten bouwen. Er moet voor deze groep wel een stimulans blijven tot arbeidsparticipatie.

PeP: Oneens

Wat wordt verstaan onder 'een laag inkomen'? Deze stelling vinden wij veel te vaag. Beter was geweest als er had gestaan bijstandsniveau of beneden het bijstandsniveau.

VLP: Eens

We zitten nog in een recessie, er zijn minder banen dan werkzoekenden en het besteedbaar inkomen wordt kleiner. De gemeente moet daarom ook niet mensen met een kleine beurs nu extra gaan benadelen. Dat werkt alleen maar armoede in de hand. De VLP vindt wel dat er een prikkel naar deze mensen dient uit te gaan (zie ook vraag 28).

PVC: Oneens

Hier dient veel meer maatwerk te worden toegepast. De gemeente moet geen inkomenspolitiek bedrijven. Slechts in urgente gevallen bijspringen.

Roosendaalse Lijst: Eens

Een gemeente kan een zwembad nooit zo goed exploiteren als een ondernemer. Bovendien is een zwembad volgens de Roosendaalse Lijst geen gemeentelijke kerntaak. Bij eventuele verkoop moet wel goed worden geregeld dat verenigingen tegen de huidige huurtarieven gebruik moeten kunnen blijven maken van het zwembad.

VVD: Eens

Nu kost het zwembad de gemeente zo'n anderhalf miljoen euro per jaar. Verkoop kan er voor zorgen dat dat geld besteed kan worden aan extra sport- en cultuursubsidies. Voorwaarde voor verkoop is wel dat de toegankelijkheid tenminste gelijk blijft.

CDA: Eens

Als het behoud van het zwembad gewaarborgd is en de jaarlijkse lasten voor de gemeente aanzienlijk lager worden is dat een goed idee.

PvdA: Eens

Een voorziening als een zwembad is van belang, echter vragen we ons af of dit een gemeentelijk zwembad moet zijn. Van belang is ondernemerschap, dit is noodzakelijk voor de instandhouding van dit soort voorzieningen. We wijzen ook op de samenwerking in de regio met zwembaden in o.a. Roosendaal, Rucphen, Oud-Gastel en Hoeven.

SP: Oneens

Een zwembad privatiseren leidt zelden tot het openblijven van een zwembad. Een particuliere ondernemer richt zich op het maken van winst en niet op toegankelijkheid voor iedereen.

Nieuwe Democraten: Eens

Het zwembad De Stok is na de sluiting van het openluchtbad nooit meer een publiekstrekker geworden. De exploitatie door de gemeente is al jarenlang zwaar verliesgevend. Een particuliere ondernemer krijgt het financiële lek mogelijk wel gedicht of anders een nieuw groot aantrekkelijk regionaal zwembad!

GroenLinks: Oneens

Zembad is een basisvoorziening.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie wil dat zwemmen betaalbaar blijft door het inzetten van vrijwilligers. Als het zwembad een Stichting wordt is ook het schoolzwemmen weer mogelijk.

D66: Eens

Een gemeente als Roosendaal heeft een goed zwembad. Als dat aangeboden kan worden door een particuliere ondernemer dan heeft dat de voorkeur. Een zwembad houdt echter altijd een publieke functie. Via een goede kerntakendiscussie, waarbij ook inwoners een stem hebben, moeten we keuzes maken waar we subsidie in willen steken.

PeP: Eens

Eens, mits de basisvoorzieningen voor verenigingen in stand gehouden worden en betaalbaar blijven. Hierdoor besparen wij jaarlijks ca. anderhalf miljoen aan subsidie. Dit is meer dan voldoende om de subsidies voor sportverenigingen terug te draaien.

VLP: Eens

De VLP is voorstander van het privatiseren van Zwembad de Stok, waarbij een compensatie blijft bestaan voor de clubs en verenigingen die nu gebruik maken van het zwembad.

PVC: Eens

Indien dat mogelijk is tegen gunstige voorwaarden voor de burgers moet de gemeente dat zeker doen, al lijkt het de PVC heel lastig om een zwembad rendabel te maken.

Roosendaalse Lijst: Oneens

De gemeente moet verenigingen niet dwingen te fuseren omdat dit een zaak is van verenigingen zelf. Van gedwongen fusies komt alleen maar ellende. De gemeente kan verenigingen wel ondersteunen als het gaat om beter samenwerken en gezamenlijk beheren van sportparken. Dit gebeurt nu al en dit levert goede resultaten op. Met minder geld wordt meer gedaan.

VVD: Oneens

De afgelopen jaren zijn de clubs al keihard gepakt door de coalitie. De VVD wil binnen een jaar een beter en eerlijker subsidiestelsel.

CDA: Oneens

Een vereniging moet haar eigen identiteit kunnen behouden. Fusies moeten niet worden bepaald door subsidiemogelijkheden of onmogelijkheden. Als clubs echt willen fuseren kunnen ze daar sportief en financieel sterker van worden, maar noodzaak is het niet.

PvdA: Oneens

Verenigingen in Roosendaal zijn het cement van onze samenleving. De PvdA is trots op ons rijke verenigingsleven. Het is belangrijk om te blijven investeren in het verenigingsleven. Dat hoeft niet altijd financieel te zijn maar kan bijvoorbeeld ook door middel van stimuleren van samenwerking. Het versterkt de verbindingen en het verbetert de leefbaarheid. Fusies bepalen verenigingen zelf.

SP: Oneens

Daar waar de verenigingen hetzelfde doel nastreven kan het zinvol zijn om samen zaken op te pakken en intensief samen te werken. Fusie kan daarbij een optie zijn, maar is geen doel op zich.

Nieuwe Democraten: Oneens

Juist nu er in de komende periode meer inzet van inwoners voor elkaar en voor hun wijk/dorp wordt verwacht kan een investering in een vereniging een belangrijke rol vervullen bij het opvullen van de 'gaten', die door een terugtrekkende overheid kunnen ontstaan. Een vereniging die een rol speelt in de sociale ondersteuning en samenwerkt moet hierin gefaciliteerd worden door de overheid met geld, met expertise of anders.

GroenLinks: Eens

Kracht van samenwerking.

ChristenUnie: Eens

Als vereniging sta je maar alleen, maar samen sta je sterker.

D66: Eens

We zien dat het verenigingsleven in Roosendaal vanuit historie nogal versnipperd is. Dit vraagt ook om een kritische blik van verenigingen zelf. Initiatieven tot (bestuurs-)samenwerking, en zelfs samensmelting, juicht D66 Roosendaal dan ook van harte toe. Dat draagt bij aan de efficiëntie van de organisatie en dus aan de effectiviteit van de subsidiëring.

PeP: Eens

Fusies zullen wel moeten leiden tot meer efficiency en concrete financiële besparingen. Als dit niet het geval is heeft fuseren geen nut.

VLP: Oneens

Verenigingen mogen zelf bepalen of ze willen fuseren. De VLP investeert graag in het verenigingsleven, sport cultuur en evenementen. Die zetten ons op de kaart en zorgen voor een diversiteit van ons aanbod aan ontspanning en sport. Hiertegenover staat een financiële ondersteuning, ongeacht de verenigingen en stichtingen fuseren of niet.

PVC: Oneens

Dat is geheel aan de verenigingen. Samenwerkingsprojecten dienen wel aangemoedigd en indien vernieuwend beloond te worden.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Het schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het bewegingsonderwijs. Ouders betalen ook niet extra voor de gymlessen dus is het ook niet logisch om ze voor het schoolzwemmen wel te laten betalen. Bovendien krijgen we problemen als ouders dit niet kunnen of willen betalen. Dan lopen kinderen kans om uitgelsoten te worden en dat is wat we nou net niet willen.

VVD: Oneens

De VVD is tegenstander van het invoeren van schoolzwemmen. Maar áls het gebeurt moeten natuurlijk niet de ouders de rekening krijgen van peperduur overheidsingrijpen.

CDA: Oneens

Als schoolzwemmen weer wordt ingevoerd, hoort dat bij het onderwijs, zoals de gymlessen. Het rijk of de gemeente moet het onderwijs betalen, niet de ouders.

PvdA: Oneens

In beginsel niet, nu het schoolzwemmen bedoeld moet zijn voor kinderen die niet kunnen zwemmen en dit zelf niet kunnen bekostigen. Wel is een eigen bijdrage van ouders naar draagkracht verantwoord.

SP: Oneens

Schoolzwemmen voorkomt dat kinderen niet zwemvaardig zijn en komen te overlijden als ze in het water terecht komen.

Nieuwe Democraten: Oneens

Schoolzwemmen valt onder het onderwijs en het is aan de schoolbesturen om hierover te beslissen. Het is geen gemeentelijke kerntaak, hoewel wij vinden dat iedereen kind in Nederland moet kunnen zwemmen. Het is een verantwoordelijkheid van de ouders om hier voor te zorgen. En als ouders hiervoor geen geld hebben, zijn er genoeg potjes om hier aanspraak op te maken.

GroenLinks: Oneens

Is onderwijsvoorziening.

ChristenUnie: Geen van beide

Ouderbijdrage kan wel, maar niet het hele bedrag.

D66: Oneens

Als het schoolzwemmen weer verplicht wordt, dan mag aan ouders naar draagkracht daarvoor een eigen bijdrage gevraagd worden. Deze bijdrage mag echter nooit de volledige kostprijs zijn. Schoolzwemmen bestaat om mensen die hun kinderen niet kunnen laten zwemmen die mogelijkheid toch te bieden.

PeP: Eens

Eens, als echter door de scholen deelname aan schoolzwemmen verplicht wordt gesteld vindt PeP dat de scholen een deel van de kosten voor haar rekening moet nemen.

VLP: Geen van beide

De VLP is voorstander van zwemlessen voor alle kinderen. Als dat in het reguliere onderwijs past, dan moet dan ook betaald worden vanuit het onderwijs, met misschien met een eigen bijdrage per kind.

PVC: Eens

Ja, daar zijn nu eenmaal kosten aan verbonden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen, het schoolzwemmen hoort daar zeker bij.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Er is al geld gereserveerd voor onderwijsachterstanden. Het is niet de bedoeling dat hier geld bij moet. Het is wel interessant om te kijken of de invoering van zaterdag- en zomerscholen helpt bij het inhalen van onderwijsachterstanden. Dat moet dan in eerste instantie wel passen binnen de bestaande budgetten.

VVD: Oneens

De VVD is voorstander van het bestrijden van onderwijsachterstanden. Maar niet de gemeente maar de deskundigen moeten beoordelen op welke wijze dit moet of kan gebeuren.

CDA: Eens

Het is een goed idee om alle mogelijkheden aan te grijpen om onderwijsachterstanden op te lossen.

PvdA: Oneens

Het is aan de scholen zelf om te beslissen op welke wijze ze de middelen besteden om inhoud te geven om de onderwijsachterstand van kinderen aan te pakken. Weekenden zijn vooral bedoeld om kinderen met andere bezigheden bezig te laten zijn, bijvoorbeeld sport en cultuur.

SP: Eens

Sociale ongelijkheid en onderwijsachterstanden hangen samen. Zaterdag- en zomerscholen zijn een zeer goede mogelijkheid om die onderwijsachterstanden terug te dringen.

Nieuwe Democraten: Oneens

De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs en de gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting. In het onderwijsveld zijn er genoeg initiatieven om onderwijsachterstanden te voorkomen. Er ligt hier geen taak voor de gemeente maar voor het onderwijsveld zelf en die hebben daarvoor alle middelen beschikbaar.

GroenLinks: Oneens

In de reguliere onderwijstijd moeten achterstanden aandacht krijgen. In de zomer en op zaterdag mogen kinderen spelen!

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie vindt dat onderwijs een taak van de scholen is, en dat achterstand op de school zelf moet worden aangepakt. Zaterdag- en zomerscholen zijn duur, beter is dat scholen zelf middelen hebben/krijgen om achterstand weg te werken.

D66: Eens

Daarbij hoort ook een toereikend aanbod van passend onderwijs voor kinderen met een voorsprong en het bevorderen van 52 weken basisonderwijs. Dit laatste behelst een combinatie van opvang en de mogelijkheid tot kennisverbreding en -verdieping van de leerlingen. Deelname is op vrijwillige basis. Denk aan de wijze waarop de zomerschool was opgezet. Van ouders wordt wel verwacht dat ze een financiële bijdrage leveren.

PeP: Oneens

In eerste instantie is het wegwerken van een onderwijsachterstand een verantwoordelijkheid van de ouders en in tweede instantie horen scholen haar onderwijsprogramma zodanig in te richten dat onderwijsachterstanden binnen het gewone onderwijs ingehaald kunnen worden.

VLP: Oneens

Indien kinderen met een onderwijsachterstand via zaterdagscholen of zomerscholen moeten worden bijgespijkerd, zal dit zelf door de scholen betaald moeten worden.

PVC: Oneens

Niet uit de normale begroting in ieder geval. Indien het Rijk dat wenselijk acht moet ze daarvoor ook extra middelen ter beschikking stellen.

Roosendaalse Lijst: Eens

Er moet nog meer oplossingen komen voor mensen en dan vooral jongeren die vanwege verscherpte hypotheekregels geen huis kunnen kopen. Er zijn gemeenten waar mensen met een inkomen van 27.000 euro een huis kunnen kopen. Dit moet in Roosendaal ook mogelijk worden, evenals een beter aanbod van betaalbare huurwoningen.

VVD: Eens

Onder meer via de startersleningen kan volgens de VVD de gemeente starters een handje helpen. Ook door lagere grondprijzen voor de dorpen te vragen worden mensen geholpen.

CDA: Eens

Jonge mensen moeten de kans krijgen om te bouwen of te huren tegen een redelijke prijs. Gemeentelijke startersleningen steunen wij.

PvdA: Eens

De beschikbaarheid van betaalbare woningen is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. De huidige voorraad woningen zit vast en aan de onderkant ontstaat geen ruimte.

SP: Eens

Er moeten meer betaalbare woningen komen in Roosendaal. Dit maakt het aantrekkelijker voor jongeren om zich in Roosendaal te vestigen.

Nieuwe Democraten: Eens

Wij hebben vorig jaar zelf het voorstel gedaan om meer geld vrij te maken voor startersleningen en het logisch dat wij ook voorstander zijn van meer starterswoningen, zodat jongeren eerder een betaalbare woning kunnen betrekken en in Roosendaal kunnen blijven wonen.

GroenLinks: Oneens

Gebaseerd op reële woningbehoefte.

ChristenUnie: Eens

Jongeren moeten de kans krijgen om een woning te kunnen kopen. Dit kan nieuwbouw zijn maar (ook op te knappen) oudere woningen.

D66: Eens

Er moet in ieder geval een goede aansluiting zijn tussen de woonbehoefte en het woonaanbod. Als dat meer starterswoningen betekent dan is dat zo. Met meer starters kunnen ook meer jongere mensen en gezinnen met Roosendaal verbonden worden. Voorkomen moet worden dat teveel nieuwbouw van starterswoningen de doorstroming ontwricht. Nieuwe starterswoningen wil D66 duurzaam ontwikkelen.

PeP: Oneens

Roosendaal heeft startersleningen waardoor woningen tot ongeveer 160.000 bereikbaar worden. In deze prijsklasse is in Roosendaal ruim voldoende aanbod. PeP vindt dat er wel meer sociale woningen gebouwd moeten worden, niet elke starter gaat namelijk gelijk kopen.

VLP: Eens

In Roosendaal zijn er voor starters te weinig beschikbare en betaalbare (koop)woningen. Om starters een kans te bieden op de woningmarkt zal de Gemeente meer woningen tot € 180.000 door de markt moeten laten realiseren om aan de behoefte te voldoen.

PVC: Eens

Ja. Er zijn genoeg leegstaande panden die als zodanig omgebouwd kunnen worden.

Roosendaalse Lijst: Eens

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de huisvesting van al haar inwoners ongeacht of het arbeidsmigranten zijn. In pincipe moet iedere burger voor zijn of haar eingen huisvesting zorgen. Voor kwetsbare groepen kunnen gemeente en woningcoperatie zorgen en dat gebeurt ook.

VVD: Eens

De gemeente hoort haar taken op het gebied van toezicht en handhaving serieus te nemen maar het is niet de overheid die bepaalt welke Roosendaler ergens wel of niet mag wonen. Arbeidsmigranten komen op eigen initiatief naar Roosendaal en moeten dus zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

CDA: Geen van beide

Huisvesting moet in gezamenlijkheid worden geregeld. Dat kan in regionaal en lokaal verband. Ondernemers en gemeente(n) overleggen daarover en regelen dit samen.

PvdA: Oneens

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en werkgevers. De gemeente moet harde afspraken maken met huisvesters en werkgevers maar ook faciliteren met prestatieafspraken en bestemmingsplannen.

SP: Oneens

Door hier achterover te leunen wordt de weg vrijgemaakt voor illegale praktijken.

Nieuwe Democraten: Eens

Huisvesting is een eigen verantwoordelijkheid van iedereen. Woningcorporaties moeten zorgen voor betaalbare woningen en andere mensen zijn aangewezen op de koopmarkt. Voor arbeidsmigranten geldt hetzelfde. De gemeente moet wel zorgen dat de huisvesting voldoet aan de wettelijke eisen en geen overlast veroorzaakt. Ook moet de gemeente goede initiatieven uit de markt omarmen!

GroenLinks: Oneens

De gemeente maakt een goed huisvestingsbeleid voor álle inwoners.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt dat ook de gemeente hierin een taak heeft, dat arbeidsmigranten een redelijke huisvesting hebben.

D66: Eens

De gemeente is geen huisvester. De gemeente kan wel een belangrijke rol spelen in de advisering en vergunningverlening zodat huisvesters in de woonbehoefte van arbeidsmigranten kunnen voorzien. Goede herbestemming van leegstaande panden verruimt de mogelijkheden. Actieve ondersteuning middels een oplossingsgerichte toepassing van voorschriften door de gemeentelijke organisatie draagt hier ook aan bij.

PeP: Eens

Hte zorgen voor huisvesting voor arbeidsmigranten is geen gemeentelijk taak. Arbeidsmigranten die zich hier permanent willen vestigen kunnen zich inschrijven bij een woningcorporatie, net als wij. Primair is het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten een taak voor de werkgever. De rol van de gemeente beperkt zich tot het faciliteren.

VLP: Eens

De Gemeente is niet verantwoordelijk voor het verhuren van sociale huurwoningen of tijdelijke verblijfswoningen. Het verzorgen van huisvesting is een zaak van de migranten of hun werkgever. Wel zal de Gemeente streng moeten toezien op de locatie van huisvesting, waar deze wel of niet mogen wonen en sneller moeten optreden bij problemen door de vestiging van arbeidsmigranten.

PVC: Eens

Helemaal mee eens. Met een groot aanbod uit het eigen baanlozenbestand moet Roosendaal geen arbeidsmigratie gaan bevorderen.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Als hier wordt bedoeld dat inwoners zelf het groen moeten gaan onderhouden dan is de RL het hier niet mee eens. De gemeente zal de inwoners altijd moeten helpen. Samen met de gemeente gaan inwoners in hun wijk of dorp aan de slag. Wat nog belangrijker is dat inwoners meer zeggenschap krijgen over wat de gemeente in hun wijk of dorp gaat doen. Voor wat hoort wat!

VVD: Geen van beide

De gemeente zorgt voor het groen van de gemeente. Wel moeten mensen de kans krijgen gemeentegroen OZB-vrij in bruikleen te nemen of om de grond te kopen, voor 25% van de prijs van bouwgrond.

CDA: Geen van beide

Inwoners van een wijk kunnen meehelpen en ook mee bepalen wat er met hun groen gebeurt. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderhoud.

PvdA: Oneens

We steken in op meer maatwerk en dat het de bedoeling is dat bewoners meedoen in het beheer van hun woonomgeving, Hiermee zal de openbare ruimte beter gaan aansluiten bij de behoeften van de buurt. Betrokkenheid, ondernemerschap en solidariteit zullen belangrijker worden dan het streven naar een uniform kwaliteitsprofiel, terwijl de gebruikswaarde en de sociale functie van de openbare ruimte toeneemt.

SP: Oneens

De gemeente kan het wel faciliteren en minder reguleren als bewoners ervoor kiezen om meer zelf te doen. De gemeente moet wel zorgen voor een basisvoorziening.

Nieuwe Democraten: Oneens

Deze stelling is veel te absoluut! Ziet u uzelf met uw buurman al in uw wijk al het gras maaien, bomen kappen en plantsoenen snoeien? Natuurlijk niet. Het is wel mogelijk dat er deel van het onderhoud in samenwerking met u en de gemeente wordt gedaan en daar zijn we wel voor. Wij betreuren het zeer dat de gemeente heeft gekozen voor een veel te laag kwaliteitsniveau! Dat moet beter!

GroenLinks: Eens

In samenwerking met de gemeente en gifvrij.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie is voorstander dat bewoners in hun eigen wijk meewerken aan het onderhoud van groen. Dat bevorderd de saamhorigheid.

D66: Oneens

De gemeente moet het openbaar gebied goed onderhouden. Betrek inwoners hierbij. Het groenonderhoud is de laatste jaren aangepast. Dit leidt tot onbegrip. Inwoners zien het wegvallen van goed onderhouden gazons als een verarming. Door inzicht in de positieve gevolgen van het groenbeleid te geven, kan dit onbegrip weggenomen worden.

PeP: Oneens

Pep is hier geen voorstander van zolang er geen concrete vergoeding tegenover staat in de vorm van bijvoorbeeld een lastenverlichting. Als mensen het op basis van vrijwilligheid doen moet dat mogelijk zijn.

VLP: Oneens

De inwoners mogen van de VLP best zelf het groen onderhouden. Maar de Gemeente zal het regulier onderhoud als basistaak blijven uitvoeren. Dit onderhoud zal ook vele malen beter moeten dan de afgelopen jaren is gebeurd.

PVC: Eens

Maar dan wel op vrijwillige basis. Dit kan nooit verplicht worden gesteld. Het bedrag wat de gemeente daarmee bespaard moet elders weer ten goede komen aan de bevolking.

Roosendaalse Lijst: Eens

De binnenstad moet goed bereikbaar zijn met de auto. Binnen deze ring moet de compacte binnenstad echter autoluw zijn om voetgangers en fietsers vrij baan te geven. Dat is de visie van De Roosendaalse Lijst namelijk met de auto dicht bij de binnenstad komen, goed parkeren en vervolgens in alle rust gaan winkelen.

VVD: Eens

In onze binnenstad moet de komende jaren heel veel energie en creativiteit worden gestoken, zodat we straks weer een bloeiend, aantrekkelijk en spetterend centrum hebben. Daar hoort een autoluwe binnenstad bij.

CDA: Eens

We moeten niet terug naar ronkende auto's en motoren door de binnenstad. Een aantrekkelijke gastvrije binnenstad is autoluw met fietsers- en voetgangersdomeinen.

PvdA: Eens

We zetten in op een autoluwe binnenstad met een compacte logische centrumring, zodat bezoekers aan de binnenstad met de auto eenvoudig kunnen parkeren in de parkeergarages. Het hart van de binnenstad blijft autoluw. waarbij we wel de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren voor auto's en fietsers.

SP: Eens

Een autoluwe binnenstad zorgt voor een aantrekkelijker winkel- en horecagebied.

Nieuwe Democraten: Eens

In de hele discussie over de binnenstad speelt ook bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid een grote rol. Wie heeft geen last van de voorbijrazende scooters? Of wie heeft geen moeite om even snel een boodschap te doen me de auto? Er moet dus veel veranderen en dat gaat ook gebeuren met een compact autoluw centrum voor voetgangers en fietsers. En goede bereikbaarheid voor de auto.

GroenLinks: Eens

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie: Eens

Geen toelichting gegeven

D66: Eens

Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een aantrekkelijke en bereikbare binnenstad, waar het goed wonen, werken en winkelen is. Daar is het aangenaam vertoeven. Een autoluwe binnenstad vraagt wel om een binnenstad die aan de rand ervan goed bereikbare parkeergelegenheid biedt. Het moet anders dan bij de garage onder de Nieuwe Markt.

PeP: Oneens

Sinds de invoering van de autoluwe binnenstad is een plein als de Nieuwe Markt 's avonds een spookplein. PeP pleit voor een proef om de Binnenstad flexibel autoluw te maken. Waarbij in de Binnenstad op gezette tijden weer auto's worden toegelaten.

VLP: Eens

De VLP ziet het autoluw gebied Markt en Nieuwe Markt en toeloopstraten als een positieve bijdrage aan onze binnenstad en het winkelend publiek. Dat hoeft niet veranderd te worden.

PVC: Eens

Binnenstadsverkeer dient zoveel mogelijk per fiets plaats te vinden. Autoverkeer van buitenaf moet zo snel mogelijk naar de parkeergarages verwezen worden.

Roosendaalse Lijst: Oneens

De gratis fietsenstalling is in meerdere opzichten een succes gebleken. Er wordt veel gebruik van gemaakt zodat op straat minder fietsen worden geparkeerd. Het is aantrekkelijk om met de fiets naar de binnenstad te komen.

VVD: Eens

Als de komende jaren opnieuw naar het beperken van de uitgaven van de gemeente moet worden gekeken is het verminderen van de bijdrage aan de gratis fietsenstalling een mogelijkheid.

CDA: Oneens

De gratis fietsenstallingen hebben hun nut allang bewezen. Veel mensen zijn blij dat hun fiets wordt bewaakt, terwijl ze gezellig en nuttig in de stad verblijven. Het CDA wil die gastvrijheid behouden en ook de werkgelegenheid die het meebrengt voor mensen die anders een uitkering krijgen.

PvdA: Oneens

Het fietsgebruik moeten we vooral faciliteren. Niet alleen door gratis stallingen, maar ook door betere fietsverbindingen van en naar de binnenstad en een gratis fietsenstalling bij het station.

SP: Oneens

Het voorziet in een behoefte. Dit blijkt uit de volle stalling sinds het gratis stallen. Gestimuleerd moet worden dat mensen vooral met de fiets naar de stad komen.

Nieuwe Democraten: Eens

Het lijkt zo gemakkelijk en vriendelijk! Toch bestaat er nergens een gratis overdekte fietsenstalling (nu wordt hiervoor belastinggeld gebruikt en dat is ook van u!). Wij zijn voor goede voorzieningen voor het plaatsen van fietsen in het openbaar gebied en als iemand zijn fiets overdekt en bewaakt wil stallen, dan mag daar een lage prijs voor gevraagd worden. Is 50 Eurocent zoveel?

GroenLinks: Eens

Moet kostendekkend zijn.

ChristenUnie: Oneens

Het fietsen moet volgens de ChristenUnie juist bevorderd worden. Daarbij hoort een gratis veilige fietsenstalling.

D66: Oneens

Alle mensen die op de fiets naar de binnenstad gaan zorgen voor een autoluwe en goed bereikbare binnenstad. Stimuleer het fietsgebruik met voorzieningen als fietsenstallingen. Zolang leegstaande panden hiervoor herbestemd kunnen worden hebben die ook nog nut. En de bewaking is een mogelijkheid voor uitkeringsgerechtigden om een tegenprestatie te leveren en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

PeP: Eens

Waarom moet de automobilist wel voor parkeren betalen en de fietser niet?

VLP: Oneens

De gratis fietsenstalling aan de Markt is een groot succes en van toegevoegde waarde voor de bezoekers van de binnenstad. Het vermindert fietsendiefstal en vermindert het aantal fietsen gestald op straat. Dit geeft een positieve uitstraling aan de binnenstad.

PVC: Eens

Ja, er is geen reden te bedenken waarom dit gratis zou moeten. Voor een relatief klein bedrag kun je je fiets veilig stallen.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Als het gaat om varkensstallen kent Roosendaal het probleem van de megastallen niet omdat deze er doodeenvoudig niet zijn. Al enkele jaren mogen er bovendien geen nieuwe stallen bijkomen. Onder strenge voorwaarden mogen bestaande stallen worden uitgebreid maar dat zullen nooit megastallen worden omdat dit niet eenvoudig niet mag.

VVD: Oneens

Import van zeer grote varkens- of pluimveehouderijen uit Oost-Brabant moet voorkomen worden. Maar hier gevestigde agrariërs mogen niet de dupe worden van intolerantie uit activistische hoek.

CDA: Geen van beide

Boeren moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Het CDA is voor een zorgvuldige belangenafweging als het gaat over uitbreiding. Bedrijven, omwonenden, milieu en gezondheid spelen een rol.

PvdA: Eens

Voor het Roosendaalse buitengebied is van belang dat de veehouderij de gezondheid van mensen en dieren niet direct of indirect in gevaar brengt, niet in de productie en niet in de consumptie en boeren/agrarische ondernemers ruimte krijgen/houden voor duurzame economische ontwikkelingen, goed voor mens, dier, milieu en natuur, nu en in de toekomst.

SP: Eens

Zeer grote veestallen zijn dieronvriendelijk en milieubelastend.

Nieuwe Democraten: Eens

Intensieve veehouderij is slecht voor mens en dier. Achter de kiloknallers in de supermarkt schuilt een weinig zichtbare werkelijkheid in de veeteelt met een weinig diervriendelijk beleid. Wij zijn voorstander van een veeteelt die met respect omgaat met dier, milieu en mens. Het gaat om een duurzame inrichting van de veeteelt die op termijn houdbaar is.

GroenLinks: Eens

Het gaat hier over het voorkomen van de komst van megastallen.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil dat dit op een fatsoenlijke manier door de gemeente wordt uitgevoerd.

D66: Eens

Agrarische ondernemers moeten kunnen investeren binnen de wettelijke regels. D66 Roosendaal staat echter achter de opschorting van de bouw van nieuwe megastallen. Megastallen zijn een slechte uitwas van de bio-industrie. Ze zijn ongezond, volstrekt niet duurzaam en een grote bron van CO2-uitstoot. De Q-koorts heeft laten zien dat grote groepen dieren dichtbij grote groepen mensen ernstige risico's met zich mee brengen.

PeP: Oneens

Wat is zeer groot? Deze stelling is veel te vaag. PeP vindt dat de boer moet kunnen blijven boeren. Wij zijn voorstander van een goed, gezond milieu en diervriendelijke veehouderij.

VLP: Eens

Door de komst van de mega varkensstal nabij de kern Moerstraten, heeft de VLP gezien dat er een grens is aan het aantal zeer grote veestallen. Er is ruimte binnen onze Gemeente voor agrarische ontwikkeling, maar wel met respect voor de leefomgeving van stad en dorp. Door een grote toename van grote veestallen dreigt dit in de knel te raken.

PVC: Oneens

De PVC heeft geen aanwijzingen dat het aantal veestallen in Roosendaal momenteel buitensporig groot is. Ze moeten nu eenmaal ergens staan.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Glysofaat is een giftige stof die in veel bestrijdingsmiddelen voorkomt. De gemeente gebruikt geen bestrijdingsmiddelen met deze giftige stof en dat moet volgens de Roosendaalse Lijst zo blijven. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven.

VVD: Eens

Alleen waar mogelijk binnen de wettelijke kaders én indien geen enkel ander bezwaar tegen gebruik bestaat kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen overwogen worden.

CDA: Oneens

Het gebruik van gif is uit den boze. Er zijn mechanische middelen die veel werkgelegenheid bieden en waarvan de gemeente zoveel mogelijk gebruik moet maken. Meer inlenen bij de WVS.

PvdA: Oneens

Gif spuiten is penny wise maar pound foolish. Roosendaal Millenniumgemeente, de gemeente geeft zelf het voorbeeld. Dat moet blijken uit verschillende zaken zoals in de wijze waarop onderhoud wordt uitgevoerd aan het openbaar groen, gifvrij.

SP: Oneens

De gemeente moet naar een milieuvriendelijke methode van onkruid verdelgen.

Nieuwe Democraten: Oneens

Ook uw kinderen hebben recht op een gezond milieu. Eenmaal gif in het milieu blijft het er jarenlang zitten met alle gevolgen van dien. Wij kiezen voor milieuvriendelijk bestrijden van het onkruid.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil een gifvrij Roosendaal.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt gifgebruik niet nodig voor onderhoud van het openbaar groen. Er zijn voldoende andere middelen.

D66: Oneens

D66 Roosendaal hecht er belang aan dat er regelmatig en goed onderhoud wordt gepleegd, en dat het groenbeheer geschiedt zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Dat is niet meer van deze tijd. Stel je voor dat je kinderen of huisdieren daarin spelen. Ook krijgt de leefbaarheid en het milieu een enorme impuls bij het vermijden van bestrijdingsmiddelen. Verhoog het structurele onderhoud.

PeP: Eens

Uit diverse onderzoeken blijkt dat beperkt gebruik maken van gif milieuvriendelijker is dan volledig gifvrij werken.

VLP: Eens

Zolang het gif geen onherstelbare schade toebrengt aan mens en dier, heeft de VLP geen moeite met het gebruik van sterke middelen tegen ongewenste begroeiing ofwel onkruid.

PVC: Oneens

Nee, dat zou een terugkeer naar de slechte tijden van vroeger zijn. Probeer daar vrijwilligers voor te vinden.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Op koopzondag zijn de parkeergarages gratis. De parkeergarages zijn aan de rand van de compacte binnenstad goed bereikbaar zodat auto's niet in de binenstad hoeven te komen. Ook voor het straatbeeld is het beter als de auto's in de garages staan. Betaald parkeren op straat prikkelt mensen om in de garages te parkeren die bovendien ok veiliger zijn.

VVD: Eens

Voor de binnenstad moet de aantrekkelijkheid prioriteit nummer één zijn, niet de opbrengst voor de gemeentekas. Als gratis parkeren mogelijk is mag dat overwogen worden.

CDA: Oneens

Zoals de situatie nu is, moet het gebruik van de garages bevorderd worden. Teveel auto's op straat is niet handig.

PvdA: Eens

We stimuleren het bezoek aan de binnenstad, waarbij we wel stimuleren, d.m.v. een goede bereikbaarheid, dat auto's vooral gratis parkeren in de parkeergarages. Parkeren op straat in de binnenstad op koopzondag moet ook mogelijk zijn.

SP: Eens

Het is nu een vreemde situatie dat je op koopzondag op straat moet betalen terwijl het in de parkeergarage gratis is. Dat is moeilijk uit te leggen aan het winkelend publiek.

Nieuwe Democraten: Eens

Op dit moment is het parkeren op koopzondag in parkeergarages gratis en dan moet dat ook gelden voor het op straat parkeren.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil autoverkeer ontmoedigen en gebruik van fiets en openbaar vervoer aanmoedigen.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt het ongepast om, op kosten van de gemeente, de koopzondag te subsidiëren.

D66: Oneens

Wend de parkeeropbrengsten van koopzondagen direct aan voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. We gaan graag naar een mooie binnenstad waar veel te beleven is. We blijven echt niet uit een stad weg omdat we voor het parkeren moeten betalen. Let wel: een dergelijk beleid heeft effect voor evenementen, die vaak op zondagen plaatsvinden. Tarieven moeten redelijk blijven: het mag niet een melkkoe zijn.

PeP: Eens

Zolang het parkeren in de parkeergarage tijdens de koopzondagen gratis is vindt PeP dat ook het 'straatparkeren' gratis moet zijn. Door het niet gratis parkeren worden de winkeliers in de aanloopstraten benadeeld.

VLP: Eens

De Roosendaalse binnenstad zet zich op de kaart als regionaal winkelcentrum door hun gasten goed te ontvangen. Dat betekent gratis parkeren op koopzondagen, zowel in de garages als op straat. Daarnaast pleit de VLP voor lagere parkeertarieven, om zo de aantrekkelijkheid van de Roosendaalse binnenstad optimaal te vergroten.

PVC: Oneens

Nee, waarom zou Koopzondag een uitzondering moeten zijn?

Roosendaalse Lijst: Oneens

De gemeente Roosendaal heeft een opdracht van de provincie om een bijdrage te leveren aan het opwekken van groene energie. Binnen dit kader moet de gemeente Roosendaal ook meewerken aan initiatieven voor bijvoorbeeld windmolens. Dit gebeurt uiteraard alleen binnen de gestelde kaders zoals bestemmingsplannen e.d.

VVD: Eens

Duurzame energievormen zoals zonne-energie moeten de kans krijgen te groeien. Windenergie daarentegen is achterhaald, duur, overlastgevend en niet duurzaam.

CDA: Oneens

Als er een geschikte plaats is voor windmolens en het kan in samenwerking met agrarische ondernemers, is het CDA voorstander van deze vorm van duurzame energie. Milieu-regels moeten in acht worden genomen.

PvdA: Oneens

De PvdA staat voor een duurzame economie, waar groene stroom en windmolens een belangrijk onderdeel van zijn.

SP: Oneens

We moeten wel blijven kijken naar de mogelijkheid van alternatieve windmolens, zodat er minder overlast is van de roterende bladen.

Nieuwe Democraten: Oneens

Wij lezen deze stelling als bent u voor of tegen duurzame energie? Wij zijn voorstander van duurzame energie 2.0 en dat is meer dan windenergie. Eigenlijk is alles zonne-energie en daar willen wij graag in investeren en of mogelijk maken. Bestaande windmolens 1.0 zijn weinig energie en kosten effectief omdat er veel staal, transport voor nodig is en bovendien gewone centrales altijd stand-by moeten blijven.

GroenLinks: Oneens

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt windmolens een goede oplossing voor duurzame energieopwekking, maar alleen op die plaatsen dat burgers er geen directe last van ondervinden. Het is ook beter om de omwonenden er direct bij te betrekken en mee te laten profiteren.

D66: Oneens

D66 wil de ontwikkeling van duurzame energiebronnen juist versnellen. Dat kan door obstakels voor het snel installeren van zonnepanelen en het isoleren van gebouwen weg te halen. D66 Roosendaal pleit voor het (virtueel) salderen van zelf opgewekte stroom, zodat het zelf opwekken van stroom d.m.v. zonnepanelen of windmolens voor meer mensen, verenigingen van eigenaren en lokale coöperaties mogelijk wordt.

PeP: Oneens

PeP juicht het gebruikt van alternatieve energiebronnen alleen maar toe. Natuurlijk moeten de plannen wel op voldoende draagvlak en geen onaanvaardbare overlast met zich mee brengt. Kortom, daar waar het kan wel en daar waar het niet kan niet.

VLP: Geen van beide

De VLP is geen voorstander van een windmolenpark. Maar als een ondernemer op het industrieterrein of agrariër in het buitengebied, met overeenstemming van buren, beslist om een windmolen te plaatsen, dan hebben wij daar niets op tegen. Geef ondernemers de ruimte om te ondernemen.

PVC: Oneens

De voor- en nadelen van windmolens moeten eerst eens goed uitgezocht worden. De nadelen betreffen vooral klachten over geluidsoverlast.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Met het verdwijnen van de coffeeshops is de veiligheid en leefbaarheid in Roosendaal fors toegenomen. De Roosendaalse Lijst is daarom tegen de mogelijke terugkeer van coffeeshops in de binnenstad.

VVD: Oneens

In het verleden veroorzaakten drugstoeristen enorme overlast. De coffeeshops blijven daarom gesloten. De VVD is ook tegen een coffeeshop voor lokale gebruikers. De straathandel moet wél worden aangepakt, en liefst intensiever.

CDA: Oneens

Wij willen geen coffeeshops meer in Roosendaal. Wel streng handhaven en drugsoverlast in de wijken bestrijden.

PvdA: Geen van beide

Heeft niet onze voorkeur, wel moet er worden bekeken of we de wietteelt reguleren met bijvoorbeeld het instellen van een gemeentelijk afgiftepunt met medewerking van Novadic-Kentron. De sluiting van de coffeeshops heeft er in ieder geval voor gezorgd dat veel buitenlandse drugstoeristen niet meer naar Roosendaal komen.

SP: Oneens

Coffeeshops zorgen voor drugsoverlast met alle overlast van dien. Daar moeten we niet naar terugkeren. We is de SP voor een afgiftepunt voor lokale gebruikers. Dit zal de drugsoverlast in wijken en dorpen verminderen.

Nieuwe Democraten: Oneens

Wij zijn voor een gemeentelijk afgifte punt om overlast met dealen in wijken/dorpen terug te dringen. In de hele softdrugs handel gaat veel geld om en dat trekt criminaliteit aan! Een legaal afgiftepunt haalt deze winst weg en geeft minder druk op de totale inzetbaarheid op andere taken van de politie. Controle op product is vanuit volksgezondheid beter!

GroenLinks: Oneens

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is tegen elke vorm van drugsgebruik.

D66: Geen van beide

Als grensgemeente is een goed drugsbeleid enorm belangrijk voor Roosendaal. D66 Roosendaal wil een evaluatie van het gevoerde beleid. Of het toestaan van coffeeshops de oplossing is, moet uit de evaluatie blijken. Samenwerking met andere, Nederlandse en Belgische, overheden is van groot belang. Overlast is het ijkpunt: gereguleerde teelt en verkoop is prima, maar zodra er overlast dreigt te ontstaan, wordt ingegrepen.

PeP: Eens

In het verkiezingsprogramma van Pep staat dat wij voorstander zijn voor minimaal één gereguleerde coffeeshop voor de inwoners van Roosendaal, bij voorkeur op een niet overlast gevende locatie. Zie voor meer informatie ons PePprogramma of de PePpunten via onderstaande link.

VLP: Oneens

De VLP is van mening dat zolang de landelijke overheid niets veranderd aan het softdrugs beleid, er door de gemeente Roosendaal niet gedoogd moet worden. De overlast van Roosendaal als grensgemeente wordt door de landelijke politiek niet serieus genomen. Om deze overlast tot een minimum te beperken is het noodzaak coffeeshops gesloten te houden en hard op te treden tegen het verbouwen, verkopen of verhandelen van soft en harddrugs.

PVC: Oneens

Nee, regulering dient uitsluitend via de gemeente plaats te vinden. Geen nieuwe wildgroei met al zijn excessen van dien in Roosendaal.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Als er meer woningen mogen worden gebouwd in het buitengebied dan verdwijnt het buitengebied of dreigt het karakter van het buitengebied te worden aangetast. Mocht er behoefte zijn aan woningbouw dan zijn er in de dorpen en de stad voldoende locaties.

VVD: Oneens

Voor nieuwbouw van woningen binnen de bebouwde kom geldt al dat het reëel is dat we geen nieuwe woongebieden ontwikkelen voordat reeds beschikbare locaties zijn benut. Nieuwbouw in het buitengebied is onnodig, onhandig en ongewenst.

CDA: Eens

Alleen als er incidenteel en op kleine schaal gebouwd wordt in het buitengebied, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Belangrijker is om eerst de inbreidingslocaties in de stad en de dorpen te benutten.

PvdA: Oneens

Niet noodzakelijk nu er voldoende inbreidingsmogelijkheden zijn in Roosendaal, onze wijken en dorpen.

SP: Eens

Dit met de kanttekening dat in dorpen gebouwd mag worden voor de kinderen die in het eigen dorp willen blijven wonen. Maar dat betekent wel dat er eerst inbreiding moet plaatsvinden. Als alle opties en grond uitgegeven zijn, dan pas zal er uitgebreid mogen worden naar het buitengebied.

Nieuwe Democraten: Eens

Wij vinden dat er eerst in bestaande locaties in de wijken en dorpen gebouwd moet worden. En als er in het buitengebied locaties zijn die geschikt zijn voor beperkte woningbouw conform het vigerende bestemmingsplan is dat uiteraard goed.

GroenLinks: Oneens

Wel in de dorpen maar niet in het buitengebied.

ChristenUnie: Oneens

Het buitengebied moet zoveel mogelijk een open gebied blijven.

D66: Oneens

D66 Roosendaal wil een stop invoeren voor nieuwbouw aan de randen van de dorpen en kernen. De lege en/of verpauperde plekken in de kernen en wijken wil D66 op een duurzame manier aanpakken, middels inbreiding. Herbestemming is een goede methode om plaats te bieden aan openbaar groen of particuliere initiatieven die de buurt zullen verbeteren.

PeP: Oneens

In eerste instantie is Provinciaal beleid bepalend. PeP is geen voorstander van verstedelijking van het buitengebied.

VLP: Geen van beide

Nodige uitbreiding van dorpen, om de leefbaarheid te behouden en jong en oud ruimte te bieden, kan nieuwbouw van woningen nodig zijn. Indien dat niet binnen de dorpskern kan, dan kan dit ook net buiten die kern, in het buitengebied.

PVC: Eens

Beperkt indien daar behoefte aan is en niet al te storend is voor het landschap.

Roosendaalse Lijst: Oneens

De cultuurkerk St. Jan is een prachtige gebouw waar tal van activiteiten kunnen worden georganiseerd. Er mag echter geen concurrentievervalsing ontstaan. Als de St. Jan bevoordeeld wordt dan gaat dit ten koste van bijvoorbeeld horecagelegenheden met zalen. Dat is doodeenvoudig verboden.

VVD: Oneens

Als er een probleem is bij Roosendaalse verenigingen ligt dat in de wijze waarop de clubs de afgelopen vier jaren keihard gepakt zijn door de coalitie. Dát probleem moet worden aangepakt.

CDA: Eens

Cultuur mag best wat geld kosten. Een extra podium voor verenigingen is wenselijk. Oorspronkelijk was de bestemming van de St. Jan ook zo bedoeld. Dat moet weer terugkomen.

PvdA: Oneens

Ondernemerschap staat centraal met het tegengaan van oneigenlijke concurrentie t.o.v. de horeca in Roosendaal. Als de Sint Jan de huren wil verlagen voor verenigingen dient de gemeente niet het verschil bij te leggen.

SP: Eens

Organisaties die het kostendekkende tarief van de St. Jan kunnen betalen moeten dat ook doen. Het is voor de gemeente van belang dat de St. Jan als cultuurkerk kan blijven bestaan. In voorkomende gevallen moeten organisaties daarvoor gemeentelijke subsidies kunnen aanvragen.

Nieuwe Democraten: Oneens

De St. Jan is van Monumentenzorg Brabant en als gemeente hebben we daar niets over te zeggen. Bovendien is een zelfstandige ondernemer de exploitant en het zou raar zijn als we als gemeente ons gaan bemoeien met het prijsbeleid van deze ondernemer. Als verenigingen in hun begroting geld nodig hebben voor extra huur van de St. Jan of andere mooie locaties, kunnen zij daar rekening mee houden in hun subsidie-aanvraag.

GroenLinks: Geen van beide

Verenigingen en cutuur moeten juist gaan samenwerken en creatieve oplossingen aan elkaar bieden.

ChristenUnie: Eens

Geen toelichting gegeven

D66: Oneens

Een verlaagd tarief voor Cultuurkerk St. Jan kan alleen in overleg met ondernemers in hetzelfde segment. Die zullen daar terecht niet snel mee akkoord gaan. Wat betekent het bv. voor De Kring? Er zit spanning tussen een acceptabel huurtarief voor verenigingen, de financiering van de St. Jan en ondernemersbelangen. Een oplossing kan zijn dat verenigingen eens per jaar tegen verlaagd tarief de St. Jan kunnen huren.

PeP: Oneens

Voor de St. Jan moet een invulling gevonden worden die aansluit op het cultuurplein en de Markt en tevens een publiekstrekkende rol zal spelen. Een mooi voorbeeld vind je op Http://waandersindebroeren.nl.

VLP: Oneens

De Sint Jan wordt uitgebaat door een commerciële instelling met winstoogmerk. De VLP is niet de partij van oneerlijke concurrentie en zal dus niet commerciële bedrijven subsidiëren.

PVC: Eens

Dat zou een vorm van projectsubsidie kunnen worden. Algemeen verlaagd tarief heeft in het verleden niet gewerkt. De St. Jan is bovendien niet geschikt voor toneel- en dansvoorstellingen, zo heeft de ervaring geleerd. Daarom is de PVC voorstander van de ontwikkeling van het oude Essentgebouw op het Kadeplein tot 'Huis der Liefhebbers'.

Roosendaalse Lijst: Oneens

Een museum kan zonder steun van de gemeente niet bestaan. Het is belangrijk om te kijken naar de hoogte van de subsidie en de aantrekkelijkheid van het museum. De Roosendaale Lijst hecht zeer grote waarde aan het Roosendaals erfgoed en vindt dat het Tongerlohuys daarin een nog prominentere rol in moet gaan spelen. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van het museum, zorgt voor meer inkomsten en dus minder subsidie.

VVD: Oneens

Het museum moet zeker voor inkomsten zorgen, maar is inmiddels een onderdeel van de gemeente.

CDA: Oneens

Roosendaal mag trots zijn op het museum. Ondersteuning van cultuur zal nodig zijn, maar blijven werken aan een gezonde exploitatie is voor het CDA een vanzelfsprekendheid. Meer functies erin onderbrengen kan daarbij helpen.

PvdA: Eens

Kunst en cultuur van belang voor Roosendaal. Het Tongerlohuys kan hier, op eigen benen, aan bijdragen. Wel ondersteuning om invulling te geven aan het verkrijgen van eigen inkomsten.

SP: Oneens

Het Tongerlohuys moet zeker ook voor eigen inkomsten zorgen. Maar het is en blijft cultureel erfgoed en blijft daarom belangrijk voor Roosendaal. Slim samenwerken met de schouwburg kan wel voor een kostenreductie zorgen.

Nieuwe Democraten: Oneens

Er is in Nederland geen enkel museum te vinden dat kan bestaan zonder subsidie. Het gaat hier om het behouden van het cultureel erfgoed dat van ons allemaal is en dus ook door ons allemaal moet worden betaald. Zonder gemeentelijke financiën is er geen Tongerlohuys meer. Bovendien wordt er nu al goed samengewerkt met de Schouwburg, Archiefdienst en straks met nog meer partijen. Een stad als Roosendaal verdient een museum.

GroenLinks: Geen van beide

Musuem is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt dat cultureel erfgoed bewaart moet blijven en dat mag de gemeenschap wat kosten.

D66: Oneens

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Het Tongerlohuys heeft t.a.v. het cultureel erfgoed zijn eigen, unieke rol, tezamen met Archiefdienst en de clubs die op dit vlak actief zijn. Subsidie is daarbij onontbeerlijk. Elke inkomst die het museum extra weet te genereren is uiteraard welkom.

PeP: Oneens

Afgelopen jaren er er al veel te veel cultuur en erfgoed verdwenen. PeP vindt dat er meer geld naar het museum moet gaat dan op dit moment. Men heeft net genoeg geld om de deur op beperkte tijden open te houden. Hierdoor wordt het museum, de vrijwilligers en de Roosendalers tekort gedaan. Museum Tongerlohuijs is een onderdeel van onze Roosendaals identiteit.

VLP: Geen van beide

Het Museum (nu in eigendom van de gemeente) moet het cultuur historisch erfgoed van onze stad tentoonstellen en bewaren. Dat dit geld kost is voor de VLP investeren in ons DNA, zodat wij het verhaal van Roosendaal kunnen blijven vertellen. Exposities en anderen tentoonstellingen zijn mogelijk, maar daar zal het publiek en de markt zelf moeten bijspringen. Het museum mag van de VLP creatief ondernemen, zodat dit op den duur weer zelfstandig kan worden, waarbij het historisch erfgoed bewaart blijf

PVC: Oneens

Is niet reëel. Daarvoor heeft het museum te weinig mogelijkheden. Wel zou het museum het onderkomen met andere gebruikers op een andere locatie kunnen delen. In het voormalige klooster Mariadal bij voorbeeld. Dan zit het museum gelijk onder een dak met de heemkundekring.

Roosendaalse Lijst: Eens

De gemeente Roosendaal kent enkele prachtige bedrijventerreinen met nog voldoende aanbod. Nieuwe bedrijventerreinen hebben geen prioriteit maar wel het opknappen (revitaliseren) van bestaande bedrijventerreinen en het hergebruiken van bijvoorbeeld het Philipsterrein.

VVD: Eens

De VVD heeft een voorkeur voor het opknappen van oude bedrijventerreinen boven het aanleggen van nieuwe.

CDA: Eens

De bestaande bedrijventerreinen bieden nog ruimte. Revitalisering en opwaardering van Majoppeveld tot het niveau van Borchwerf inclusief management is nodig.

PvdA: Eens

Op de huidige bedrijventerreinen zien we voldoende mogelijkheden voor het vestigen van nieuwe bedrijven. Wel aandacht voor renovatie, reconstructie, revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen.

SP: Eens

Op dit moment zijn er vele kavels/gebouwen vrij en te koop of te huur. Ook hier eerst inbreiding voordat uitbreiding ter sprake komt.

Nieuwe Democraten: Eens

Er zijn nog zoveel vrije kavels in de bestaande bedrijventerreinen en bovendien staan er zoveel gebouwen leeg, dat het erg onverstandig is om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

GroenLinks: Eens

Oude terreinen opvullen.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt dat eerst de bestaande terreinen moeten worden gerevitaliseerd. Als dit is uitgevoerd komt een nieuw terrein pas in beeld.

D66: Eens

D66 Roosendaal pleit ervoor, zolang de bestaande bedrijven terreinen nog niet volledig benut worden, zeer terughoudend te zijn met het ontwikkelingen van nieuwe bedrijventerreinen. We willen anticiperen op vertrek van bedrijven en op wat dat doet met de werkgelegenheid en de bezetting van de bedrijventerreinen. Tegelijkertijd zetten we in op verduurzaming van de economische activiteit.

PeP: Eens

Pep vindt dat de bestaande bedrijventerreinen eerst maar eens moeten worden gevuld en de revitalisatie van Majoppeveld tot een goed einde moet worden gebracht.

VLP: Geen van beide

De huidige beschikbare ruimte op de bedrijventerreinen zijn afdoende, dus behoeft er geen nieuwe terreinen te worden aangelegd. Indien de huidige bedrijventerreinen vol zijn en inbreiden geen zin heeft, dan is er noodzaak om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen er wel.

PVC: Eens

Niet nodig. Het duurt nog wel even voordat Borchwerf 2 volledig tot ontwikkeling is gebracht. Bovendien is er al teveel leegstand op andere bedrijventerreinen.

Roosendaalse Lijst: Eens

Iedereen doet mee is het motto van de Roosendaalse Lijst. Dat geldt zeker ook voor mensen in de bijstand. Dat kan in de vorm van werk als tegenprestatie maar kan ook in de vorm van beter Nederlands leren, een opleiding volgen, een gezondheidstraject met beter bewegen. Van mensen in de bijstand mag worden verwacht dat zij een tegenprestatie leveren zodat zij sneller en beter aan het werk kunnen. Voor wat hoort wat!

VVD: Eens

Mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen zijn verplicht een opleiding te volgen of werkzaamheden uit te voeren.

CDA: Eens

Een tegenprestatie kan in veel gevallen goed zijn, maar het is belangrijk, dat er maatwerk en zorgvuldigheid wordt geleverd voor betrokkenen. Verdringing van reguliere werkgelegenheid is ongewenst.

PvdA: Oneens

Mensen perspectief bieden en ze niet aan de kant laten staan, een solide vangnet voor iedereen zonder werk en uiteraard zicht op werk. We zijn voor wederkerigheid, maar niet per se via werk voor de gemeente. Roosendaal. Wie wel kan werken, moet aan de slag. Tijdelijk werk, via een uitzendbureau, of parttime werk kan een opstap zijn naar een vaste baan.

SP: Oneens

De SP vindt het van groot belang dat mensen in de bijstand worden begeleid naar werk. De SP is dan ook niet voor een tegenprestatie als een soort van straf. De SP is ervoor om bijstandsgerechtigden nuttig werk te laten doen, nuttig voor zichzelf als opstap naar een nieuwe baan.

Nieuwe Democraten: Eens

Wij zijn het er mee eens in zoverre dat het moet gaan om mensen die ook daadwerkelijk in staat zijn tot het leveren van een tegenprestatie. Er zijn ook genoeg mensen in de bijstand die om allerlei lichamelijke of psychische redenen niet in staat zijn tot het leveren van welke tegenprestatie ook. Bovendien moet de tegenprestatie ook passen bij de competenties van de betrokkenen met perspectief op echt werk.

GroenLinks: Eens

In de participatiewet zijn al veel voorwaarden verbonden aan een uitkering.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie vindt dit een goede zaak om de mensen weer eigenwaarde (terug) te geven, maar het werk moet wel passen bij de persoon. Er mag ook geen verdringing van werk optreden.

D66: Eens

Van D66 mag de gemeente van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie vragen in de vorm van vrijwilligerswerk. Daarbij moet de focus liggen op duurzame uitstroom uit de bijstand. De gemeente moet zich daarbij wel aan strikte randvoorwaarden houden. Zo moet gewaakt worden voor verdringing van reguliere arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en gelet worden op gezinssituaties.

PeP: Eens

PeP vindt het het wel moet gaan om passend werk, bij voorkeur op basis van vrijwilligheid en geen verdringing van betaalde banen op de arbeidsmarkt

VLP: Eens

Mensen in de bijstand hebben een sollicitatieplicht en moeten worden begeleid naar werk. Om ervaring op te doen en in contact te blijven met de samenleving, is het doen van maatschappelijk en nuttig werk het minimale wat we van deze mensen kunnen vragen. Dit werk mag in geen geval reguliere banen vervangen (arbeidsverdringing).

PVC: Eens

Althans tot een bepaalde leeftijd. Mensen boven de pakweg 55 jaar kun je dit niet aandoen. Bovendien moet hier het principe gelijke monniken, gelijke kappen gaan gelden. Dus geen ex-GL-wethouders meer die jaren van een riant wachtgeld kunnen genieten zonder daar ook maar een tegenprestatie voor te hoeven leveren.

Roosendaalse Lijst: Oneens

De algemene ontwikkeling is dat zorg aan mensen niet meer wordt gegeven in zorginstellingen e.d maar meer in de woonsituatie. Zo worden geen bejaardenhuizen meer gebouwd maar blijven ouderen thuis wonen. Ook de bouw van opvanghuizen voor drugsverslaafden loopt om die reden terug. Zorg aan drugsverslaafden wordt steeds meer onder begeleiding gegeven in hun eigen woonsituatie en niet in grote opvanghuizen.

VVD: Geen van beide

De VVD is tegenstander van een drugshostel in de Westrand.

CDA: Geen van beide

Als andere opvangmogelijkheden de problemen van deze doelgroep aankunnen, is een opvanghuis in een wijk niet nodig.

PvdA: Eens

Dit vinden wij humaan met wel goede afspraken met de omwonenden waarbij de veiligheid is gegarandeerd. Een woonvoorziening moet niet ten koste van alles er komen. Door de decentralisaties, zoals de AWBZ, is de insteek in de zorg nu meer gericht op hulp en begeleiding in de eigen omgeving.

SP: Eens

De SP wil niet zomaar een opvanghuis in een woonwijk starten. Daar moeten goede afspraken over veiligheid en voorkomen van overlast over gemaakt worden Roosendaal heeft vanuit het regionale overleg de taak gekregen om chronische drugsverslaafden op te vangen. De SP vindt dat deze groep niet aan zijn lot kan worden overgelaten. Dat is niet goed voor die mensen, dat is ook niet goed voor de samenleving als geheel.

Nieuwe Democraten: Eens

Deze doelgroep is zo zwaar verslaafd dat zij blijvend hulp nodig hebben. En met het bieden van een goede woonvoorziening is het resultaat dat overlast en criminaliteit zal afnemen. Overal in het land zijn hiervoor goede voorbeelden te vinden. In Roosendaal is de discussie over de locatie Westrand helaas volledig geëscaleerd en dat is erg jammer. Wij blijven voor een woonvoorziening in een woonwijk.

GroenLinks: Eens

We hebben een verantwoordelijkheid voor de opvang van deze mensen.

ChristenUnie: Geen van beide

Opvanghuizen voor drugsverslaafden moeten niet naar de rand van de samenleving geduwd worden, maar ook niet in dichtbevolkte woonwijken. Dit maakt het wel heel lastig om een geschikte plek te vinden, maar met behulp van het Leger des Heils, die veel ervaring heeft, zal zeker een geschikte locatie worden gevonden.

D66: Eens

Verslaafdenopvang moet kunnen bestaan in Roosendaal als centrumgemeente. Het pakt overlast en criminaliteit bij de kern aan en verbetert het perspectief voor verslaafden. Het bestuurlijke proces rond dit onderwerp moet beter. Door inwoners te raadplegen moeten ideeën voor alternatieve locaties in de samenleving worden getoetst. Wordt van burgers tolerantie verwacht? Dan mogen drugsverslaafden geen overlast geven.

PeP: Oneens

Uitzondering is als een dergelijke voorziening in de wijk welkom is. Bij gebiedsontwikkelingen en nieuwbouwplannen kan een opvanghuis worden opgenomen. Ieder die er voor kiest zich hier te vestigen weet van de voren dat ze te maken krijgen met een opvanghuis. Deze bewuste keus leidt tot de acceptatie van deze opvang.

VLP: Oneens

De VLP is tegen plaatsing van hostels in woonwijken en kiest voor kleinschalige huisvesting op afgelegen locaties.

PVC: Oneens

Absoluut niet. Dat veroorzaakt veel te veel onrust in de wijken. Niemand wil zo'n voorziening naast de deur.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken